• Türkçe
 • English

IPCEDU 2021 - Kabul Edilen Bildiriler • 280 - The effect of teachers’ person-organization fit on turnover intentions and the mediating role of psychological well-being
 • 303 - A Systematic Review on Teacher’s Expectations and Classroom Behaviors
 • 304 - A Phenomenological Study on Thesis/Dissertation Supervision Process from the Viewpoints of Graduate Students
 • 349 - The Validity and Reliability Evidence of the Turkish Version of the Body Responsiveness Questionnaire (BRQ)
 • 148 - TEACHERS' SELF-EFFICIENCY PERCEPTION OF FLIPPED LEARNING
 • 155 - Experiences of Divorced Women in Turkey: A Qualitative Study
 • 169 - Impact of COVID-19 Outbreak on Emotional Reactions of Educators Working with Students with Special Needs
 • 224 - Impact Of Divorce On A Child In The Classroom
 • 268 - Digital competence: is it a challenge or an advantage for foreign language teachers?
 • 340 - The Investigation of Factors Affecting Pre-service Teachers' Attitudes to Online Learning by Multiple Regression and Mediation Models
 • 151 - The Beliefs About Appearance Scale (BAAS) Adaptation to Turkish: Reliability and Validity Study
 • 187 - Revisiting The Strategies For Effective Classroom Management In Online/Remote Education
 • 142 - Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Karşı Uyguladıkları Mobbing Davranışları (Mahkemelere İntikal Eden Dava Örnekleriyle)
 • 93 - Pandemi Sonrasında Yükseköğretimde Hibrit Eğitim Modeli
 • 352 - 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Okuryazarlık Becerileri Açısından İncelenmesi
 • 119 - 7. Sınıf Matematik Ders Kitabının Geometrik Muhakeme Becerileri Kazandırma Potansiyeline Göre İncelenmesi
 • 364 - 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Alanındaki Çoktan Seçmeli Soruları Çözerken Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Kaynakları
 • 53 - ABDULLAH HARMANCI’NIN HIŞIRTI AVCISI ADLI ESERİNDE KÜLTÜR AKTARIMI
 • 239 - Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretim Programlarının Uygulanması: Sorunlar ve Öneriler
 • 379 - Acil Uzaktan Eğitim, Acil Uzaktan Öğretim
 • 244 - Arkeolojik Buluntulardaki Figüratif Tasvirlerin Lisans Öğrencilerinin Resimlerine Yansıması (Urartu Medeniyeti Örneği)
 • 383 - Baba-Çocuk İlişkisinin 5-6 yaş gurubu Çocukların Psikolojik Dayanıklılıklarıyla İlişkisinin İncelenmesi
 • 58 - Bağımsız İki Örneklem için Etki Büyüklükleri ve Öneriler
 • 23 - Bilim Merkezlerine Sosyal Bilimler Nasıl Entegre Edilebilir?
 • 144 - Bilişsel Yük Üzerine Bir Tematik Analiz Çalışması
 • 384 - Bir Yüksek Öğrenim Kurumunda Covid-19 Küresel Salgınına Yönelik Alınan Tedbirler ve Öğretime Yansımaları
 • 213 - Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrencilerin Teknolojik Okuryazarlık Becerilerinin Eylem Araştırması İle Geliştirilmesi
 • 366 - Çevre Eğitiminde E-Portfolyo Kullanımının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevresel Özyeterlik, Tutum ve Duyuşsal Eğilimlerine Etkisi
 • 233 - ÇEVRİM İÇİ OLARAK YÜRÜTÜLEN UYGULAMA/ATÖLYE DERSLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
 • 232 - Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Birliktelik Kuralları Aracılığıyla Öğrenenlerin Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi
 • 338 - Çocuğa Bakışı Değerlendirme Aracı
 • 211 - ÇOCUK EDEBİYATI ESERLERİNDE TARİH SEVGİSİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI: BİLGİN ADALI’NIN “KARİYE HAZİNESİ” ÖRNEĞİ
 • 369 - Çocukların Pandemi Sürecine Yönelik Görüşlerinin Yaratıcı Drama Yoluyla İncelenmesi
 • 191 - COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE MODERNLEME ÇABALARI: 2005 ÖĞRETİM PROGRAMI YÖNTEM VE TEKNİKLER ANALİZİ
 • 342 - Covid 19 Pandemi Sürecinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
 • 285 - Covid-19 Küresel Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim: Çevrimiçi Ödevlere İlişkin Öğrenci Görüşleri
 • 124 - COVID-19 KÜRESEL SALGIN GÖLGESİNDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM: "ERKEN AKADEMİK BECERİLER"
 • 138 - Covid-19 Pandemi Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitimde Öğrenci Davranışlarının İncelenmesi
 • 158 - Covid-19 Pandemisi ve Afetlerin Ekosistemler Üzerindeki Etkileriyle İlgili Öğrenci ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Belirlenmesi
 • 378 - COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN MESLEKİ YÖNDEN YAŞADIKLARI SORUNLAR
 • 351 - Covid-19 Salgını Sürecinde Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterliklerinin İncelenmesi
 • 209 - Covid-19 Salgını Sürecinde Türkçenin Yeterince Etkin Kullanılmadığı Yörelerde Uzaktan Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi
 • 335 - Covid-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Sürecinde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri
 • 205 - Covid-19 Salgınının Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı ve Yeterlik Algılarındaki Değişimin İncelenmesi
 • 162 - Covit 19 Pandemi Süreciyle İlgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri
 • 319 - Deneme Bildirisi
 • 92 - Digital Mathematics Journey and Media Literacy eTwinning Project
 • 97 - Dijital Oyun Yazılımı Kullanımının Öğrencilerin Motivasyonları Üzerine Etkisi
 • 133 - Dilbilimi Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri
 • 386 - Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra’nın Üstbilişin Tahmin ve Planlama Bileşenlerini Desteklemedeki Pedagojik Potansiyeli
 • 108 - e-Öğrenmede Öğrenen İhtiyaçlarına Uygun Gösterge Paneli Tasarımı
 • 316 - Eba Anaokulu Öğretmeni Olmak
 • 329 - Ebeveyn Bebek Oyun Gözlem Kodu: Türkçe’ ye Uyarlama Çalışması
 • 146 - Ebeveynler için Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeğinin Geliştirilmesi
 • 353 - Ebeveynlerin 0-3 Yaş (0-36 aylık) Çocukları İçin Kitap Tercih Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • 307 - Higher Education After The Pandemic: Exploring The Opinions Of University Academic Staff
 • 250 - Eğitim Bilimleri Ve Öğretmenlik Alanlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 140 - Eğitim Sınıfta Kaldı
 • 85 - Eğitim Yönetiminde Bireysel ve Grupla Birlikte Karar Almanın Farklılaştırıcı Rolü: Bir Vaka Çalışması
 • 95 - Eğitimci Gözüyle Pandemi Öncesi ve Sonrasında Piyano Eğitimi
 • 235 - Eğitimde Geri Bildirim Üzerine Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi
 • 376 - Eğitimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Kavramsal Çerçevesi ve TIMSS 2019 Sonuçlarının Veriye Dayalı Karar Verme Bağlamında İncelenmesi
 • 98 - Eğitimde Yerelleşme
 • 348 - Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Düzeyin Akademik Başarı Üzerindeki Yordayıcı Rolünün İncelenmesi: PISA 2018 Türkiye Örneği
 • 270 - Erken Çocukluk Dönemi Resimli Öykü Kitaplarında Mizah, Korku ve Şiddet Ögelerinin İncelenmesi
 • 29 - eTwinning Projelerinin İlkokul Öğrencilerindeki Sosyal Yetkinlik Gelişimlerine Katkıları Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
 • 208 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İşlemci Programını Fen Derslerinin Amacına göre Kullanabilme Yeterliklerinin Bilişsel Stil ve Motivasyon Açısından İncelenmesi
 • 210 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tablolama Programını Fen Derslerinin Amacına göre Kullanabilme Yeterliklerinin Bilişsel Stil ve Motivasyon Açısından İncelenmesi
 • 326 - Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Yaşam ve Kariyer Becerileri Açısından İncelenmesi
 • 87 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Çevrim İçi Öğrenme (Senkron) Ortamları İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi
 • 251 - Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Hakkında Öğretmen Görüşleri
 • 33 - Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri ve Dijital Eğitim İçeriklerinin Derste Kullanımına İlişkin Görüşleri
 • 371 - Fransızca Ders Kitaplarındaki Sözlü Metinlerde Eşdizimsel Örüntüleme
 • 382 - Geometri Öğretiminde Origami Kullanımının Öğretmen Adaylarının Kavram İmajlarına Etkisinin İncelenmesi
 • 217 - Göbeklitepe Kazı Alanında Yaratıcı Drama
 • 262 - Hibrit Eğitim Modelinde Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının İncelenmesi ve Mevcut Duruma Uygunluğunun Değerlendirilmesi.
 • 334 - İlköğretim Okullarında Veriye Dayalı Karar Verme
 • 230 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Saygılı Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 183 - İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Yerel Tarih Farkındalık ve Tutumlarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Aksiyon Araştırması Tasarımı
 • 223 - İlkokul Öğrencileri İçin Hazırlanan “Anadolu Masalları “nın İlettiği Değerler Yönünden İncelenmesi
 • 86 - İlkokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Öncesi Eğitimin Çocukların Akademik Başarısına Etkisi
 • 220 - İlkokul ve Ortaokulda Kaynaştırma Öğrencilerinin, Öğretmenlerinin ve Velilerinin Uzaktan Eğitme Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi
 • 68 - İnsan Hakları Eylem Planı Çerçevesinde Hak Eğitimi Süreçlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Çocuk Hakları Eğitimi Projesi Örneği
 • 252 - Kapsayıcı Eğitim Kapsamında Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde PİKTES Öğreticilerin Karşılaştıkları Sorunlar
 • 159 - Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nde Yer Alan Okul Öncesi Etkinlik Kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından İncelenmesi
 • 55 - Karma Testlerde Dağılımın Normalliği Kişilerin Yetenek Kestirimlerini Nasıl Etkilemektedir?
 • 147 - Koronavirüs (Covid-19) Hastalığını Geçiren Yetişkinlerin Yaşadıkları Psikolojik Süreçler
 • 357 - Kovid-19 Pandemi Dönemi Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Teknolojileri Kullanma Düzeyleri: Ufuk Üniversitesi Örneği
 • 332 - Kümeleme, Promax ve Oblimin Faktör Döndürme Yöntemlerinin Performanslarının Örneklem Büyüklüğüne Göre Karşılaştırılması
 • 101 - Lisans Eğitimi Almış Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Algıları
 • 168 - Lisansüstü Öğrencilerinin Nitel Araştırmalar Dersine İlişkin Görüş ve Önerileri: Uzaktan Eğitim Uygulaması Örneği
 • 123 - Lise Disiplin Anlayışlarının Evrimi: Cumhuriyetten Günümüze (1923-2018)
 • 3 - Lise Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı
 • 173 - Lise Öğrencilerinin Matematik Odaklı Epistemolojik İnançları, Matematik Öz Yeterlik Algıları Ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişki
 • 154 - Lise Öğrencilerinin Öğrenme Çevikliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
 • 104 - Maarif Müfettişleri ve Okul Müdürlerin Öğretmen Ders Denetimi
 • 283 - Matematik Dersinde Alt Başarı Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Kimliklerine İlişkin Özelliklerinin İncelenmesi
 • 31 - Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları
 • 199 - Meslek Lisesi Öğrencilerinin “Uzaktan Eğitim ile Matematik Öğrenme” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
 • 301 - Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kariyer Hedeflerine İlişkin Görüşleri
 • 247 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ GELECEK BEKLENTİLERİNE ETKİSİ
 • 248 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER STRESİ İLE MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • 65 - Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görev Yapan Şeflerin Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi (İstanbul İli Örneği)
 • 61 - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER GELİŞİMLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN CAM TAVAN SENDROMU BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (CAM TAVAN)
 • 290 - Mülteci/Göçmen Öğrencilerin Sınıf Öğretmeni İmajına İlişkin Yaptıkları Çizimler
 • 222 - Müzik Öğretmenlerinin Uzaktan Piyano Eğitimine Yönelik Yarar Algıları
 • 118 - Normallik Testleri ve Normallik Varsayım İhlaline Yönelik Farklı Görüşler
 • 179 - Öğrenci Velilerinin Bilim ve Sanat Merkezlerine Yönelik Algıları
 • 241 - Öğrencilerin Pandemi Sonrası Okula Dönüşü İle İlgili Görüşleri
 • 165 - Öğrenme Analitikleri Tabanlı Performans Değerlendirme Panellerine Yönelik Öğrenen Görüşleri
 • 105 - Öğrenme Analitiklerinin Görünen Yüzü: Gösterge Panellerinin Karşılaştırılması
 • 226 - Öğretmen Adayları Atanamama Kaygısı Ölçeğinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
 • 117 - Öğretmen Adaylarına Göre Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özelliklerin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi
 • 167 - Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları
 • 361 - Öğretmen Adaylarının STEM Farkındalık ve Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 259 - Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri
 • 296 - Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal Girişimcilik Özellikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 373 - Öğretmen Görüşlerine Göre Çocukların Okula Uyum Süreci
 • 34 - ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLDUĞU ADALET ANLAYIŞI
 • 337 - Öğretmenler ve Öğretmen Adaylarında Duygusal Zeka: 2000- 2020 Yılları Arasında Türkiye’de Yayımlanmış Makalelerin Eğilimleri
 • 297 - Öğretmenlerin Çalışma Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Çatışmanın Nedenleri ve Yönetim Stratejilerinin İncelenmesi
 • 272 - Öğretmenlerin Gözünden Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul İklimi
 • 130 - Öğretmenlerin Kullandıkları İzlenim Yönetim Taktikleri ile Öznel İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişki
 • 281 - Öğretmenlerin Mesleği Bırakma Niyeti ve Öğretmenlerin Okul Değiştirme Niyeti Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • 295 - Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Genel Tutum ve Değerlerinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
 • 79 - Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesinin Kurum Yöneticilerine Bırakılmasıyla İlgili Öğretmen Görüşleri
 • 76 - Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Çözümünde Müdür Ve Müdür Yardımcılarından Yararlanma Durumu
 • 346 - Öğretmenliğe Yönelik Tutum ile Öğretmenliğin Tercih Edilmesi Arasındaki İlişkide Mesleki İmajın Aracılık Etkisinin İncelenmesi
 • 185 - Okul Müdürlerinin Algılanan Duygusal Zekaları İle Öğretmen Mutluluğu Arasındaki İlişki
 • 181 - Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Faaliyetlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi
 • 122 - Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Stillerinin Öğretmenlerin Mutluluk Düzeyine Etkisi
 • 333 - Okul Öncesi Çocukların Covid ve Covid Sürecine İlişkin Algıları
 • 177 - OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ FONOLOJİK FARKINDALIKLARI İLE SAYI FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 • 221 - Okul Öncesi Çocuklarıyla Tasarım Odaklı STEM Eğitimi
 • 246 - Okul Öncesi Dönem Çocukların Yaratıcılık Becerileriyle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 218 - Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Programının Etkililiği Hakkında Öğretmen Görüşleri
 • 368 - Okul Öncesi Görsel Sanatlar Eğitiminde Öğrenci Velilerinin Eğitim Düzeyleri
 • 127 - Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi
 • 271 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim ile Matematik Etkinliklerine İlişkin Deneyimleri
 • 320 - Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Masal Ve Drama Yöntemlerini Kullanma Durumları
 • 198 - Okul Psikolojik Danışmanlarının Gözünden Mülteci Öğrenciler
 • 13 - OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ KULLANMA BİÇİMLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN MUHALEFET ETME DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • 273 - Okul Yöneticilerinin İletişim Sürecinde Yaptıkları Hatalar: Nedenleri ve Etkileri
 • 60 - Okullar Ne Öğretmeli: Liberalizm, Marksizm ve Varoluşçuluktan Yanıtlar
 • 293 - Okullarda Öğrenci Başarısını Destekleyen Bir Öğrenme Kültürü Oluşturma: Dört Boyutlu Bir Yapı
 • 345 - Okullardaki Örgütsel Belirsizlik Düzeyinin Örgütsel Depresyon Üzerindeki Etkisi
 • 174 - Okuma Yazmaya Hazırlık Uygulamalarında Koçluk Süreci
 • 311 - ÖRGÜTSEL SİNİZM KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 • 206 - Ortaöğretim 10. Sınıf Almanca Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
 • 387 - Ortaöğretim Kurumlarında Yöneltme Uygulamalarının Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
 • 125 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevrim İçi Ortamda Gerçekleşen Fizik Dersine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi
 • 120 - Ortaokul Müdürlerinin Ders Denetim Sürecinde Yaşadığı Sorunlar
 • 203 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BÖCEKLER VE EKOSİSTEMLERİN İŞLERLİĞİNE KATKILARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
 • 200 - Ortaokul Öğrencilerinin Ergen İyi Oluş Düzeyleri İle Akademik Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 178 - Ortaokul Öğrencilerinin ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreciyle İlgili Görüşleri
 • 300 - Ortaokul Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğretmen Becerilerinin İncelenmesi
 • 269 - Ortaokul Öğretmenlerinin örgütsel adalet Algıları ve Öğretmenlerin yer değiştirme sebepleri arasındaki ilişki
 • 66 - Ortaokul Türkçe Ders Kitabındaki Anlatısal Metinlerin Söylemsel Anlam Düzeyi Özellikleri
 • 287 - Ortaokulda Öğrenim Gören Özel Gereksinimli (HDYZ) Öğrencilerin Okula Uyum Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri
 • 139 - Özel Eğitim Gereksinimi Duyan Öğrencilerin Tespitinde Yaşanan Sorunlar
 • 163 - Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin COVİD-19 Pandemisi Sürecinde Eğitim Kurumlarına İlişkin Deneyimleri
 • 216 - Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Ders Denetimine İlişkin Bakış Açıları ve Denetim Kaygılarının İncelenmesi
 • 88 - Özel Okullarda Örgütsel İklim ve Örgütsel Politika Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 315 - Özel Yetenekli Öğrencilerin Koronavirüse Yönelik Metaforik Algıları
 • 172 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
 • 314 - Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Yazmaya Yönelik Metaforik Algıları
 • 26 - P21’nin 21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Düzey Tanımlarının Değerlendirilmesi
 • 69 - Pandemi Dönemi Eğitim Uygulamalarının Çocuk Haklarına Yansımaları: Uluslararası Sözleşmeler Bağlamında Bir Değerlendirme
 • 341 - Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
 • 153 - Pandemi ve Doğal Afetlerde Değişkenlerin Eğitime Etkisi
 • 286 - PANDEMİDE MÜZİK EĞİTİMİ VE İLKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR
 • 190 - Pandeminin Sebep Olduğu Öğrenme Kayıpları ile İlgili Öğretmen Görüşleri
 • 254 - Pandeminin TV Ana Haber Bültenlerinde Yayınlanan Eğitim Haberlerine Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi
 • 99 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Süreci
 • 292 - Peri Masallarında Mitolojinin İzleri
 • 111 - Proje Okullarında Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
 • 135 - Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Servisinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Kullanımına İlişkin Örnekler ve Etkileri
 • 263 - Resim-İş Öğretmenliği ve Konservatuvar Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
 • 258 - Salgında Doğa Yoksunluğunun Azaltılması İçin Kapalı Mekân Eğitim Önerileri
 • 318 - Sanat Eğitimi Perspektifinde Sabiha Rüştü Bozcalı’nın Hayatı ve Eserleri
 • 336 - Şanlıurfa’da Öğrenim Gören Geçici Koruma Altındaki Çocukların, Öğretmenlerinin ve Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları
 • 234 - Sınıf Öğretmeni Adayları Uzaktan Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersini Nasıl Değerlendiriyor? Bir Durum Çalışması
 • 96 - Sınıf Öğretmenlerinin Duygu Düzenleme Ve Duyguları İfade Etme Düzeyleri İle Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 109 - Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yenilikçilik Eğilimlerinin İncelenmesi
 • 188 - Sınıf Öğretmenliği Mezunlarının Alan Eğitimi Derslerindeki Öz-Yeterlik Algıları
 • 282 - Sosyal Bilgiler Dersi Kitaplarının Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi
 • 367 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminde Zihin Haritaları Kullanımının Çeşitli Değişkenler Üzerine Etkisi
 • 25 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Şehrin Tarihi Mekânlarına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)
 • 132 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Lisans Eğitimi Sürecinde Aldıkları Derslerin Mesleki Hayatlarındaki İşlevselliğinin Tespit Edilmesi (Fatih Eğitim Fakültesi Örneği)
 • 343 - Süreli Çocuk Yayınlarında 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının İncelenmesi: Mavi Kırlangıç Dergisi Örneği
 • 237 - TAM SAYILAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SAYMA PULLARINI KULLANMA DURUMLARI
 • 219 - Tasarım Odaklı Düşünme Modeline Göre Hazırlanan STEM Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi
 • 278 - Teknoloji Destekli Eğitim İngiltere, Türkiye ve Güney Kore Karşılaştırması
 • 112 - Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlığına ve Dijital Pedagojik Yeterliğine Etkisi
 • 214 - Toplumsal ve Kültürel Değişimlerin Sanat Eğitimine Yansımaları
 • 374 - Toplumun Sosyobilimsel Algıları Kapsamında Alternatif Enerji Kaynaklarına Yönelik Görüşlerin İncelenmesi
 • 238 - TRT ÇOCUK ÇİZGİ FİLMLERİNİN ÇEVRESEL FARKINDALIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • 257 - Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Önerileri
 • 184 - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı Kazanımlarının Taksonomik Açıdan İncelenmesi
 • 377 - Türkiye'de Yükseköğretimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi ve Öneriler
 • 370 - TÜRKİYE’DE EĞİTİM SENDİKASI LİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ
 • 43 - Türkiye’de Özel Öğretim Kurumlarının Yapısı ve Sorunlarına Bir Bakış
 • 149 - Türkiye’de STEM Eğitimine Yönelik Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi
 • 321 - Üniversite Öğrencilerinde Öz-duyarlılık ve Kişilerarası Duyarlılık ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkiler
 • 107 - Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Öz Düzenlemeli Öğrenmeye İlişkin Deneyimleri
 • 197 - Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Dijital Okuryazarlık Becerileri ve Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları; Hakkâri Üniversitesi Örneği
 • 157 - Üniversite Öğrencilerinin Zihinlerindeki Baba Şeması ve İdeal Baba Figürlerinin İncelenmesi
 • 385 - Üst Düzey Becerilerin Ölçülmesine Yönelik Soruların Hazırlanmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri: Okuma Becerisi
 • 171 - Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Adaylarının Öğrenme Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler
 • 49 - Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin İş Doyumu Durumu
 • 51 - Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin İş-yaşam Dengesi
 • 267 - UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNDE YAŞANAN DEĞİŞİME YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ
 • 350 - Uzaktan Eğitim Sürecinde Sanal Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar
 • 170 - Uzaktan Eğitim Temalı Pandemi Araştırmalarının Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması
 • 156 - Uzaktan Eğitimle Matematik Dersi Veren İlköğretim Kademesindeki Öğretmenlerin Ders Süreci ve Öğrenci Kazanımları Hakkındaki Görüşleri
 • 48 - Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası Dönem
 • 71 - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından “Evliya Çelebi-Ölümsüzlük Suyu” Adlı Türkçe Animasyon Filminin Değrlendirilmesi
 • 22 - Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okula Uyum Problemlerine İlişkin İdareci ve Öğretmen Görüşleri
 • 175 - Yaratıcı Drama Ve Sanatla Terapi Yoluyla Dezavantajlı Çocuklar İçin Bir Atölye Örneği; Yaşamın Adı Farklılığın Sesi
 • 67 - Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Yöntemin Öğrenci Gelişimine Etkisi
 • 279 - Yer Temelli Eğitim Araştırmalarının Proquest ve Yöktez Veri Tabanına Dayalı Analizi
 • 294 - Yönetici ve Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere İlişkin Bakış Açısının İncelenmesi